Nagykönyvtár nyereményjáték


Nyerj könyvcsomagot magadnak és az iskoládnak.

Vásárolj január 31-ig, és nyerd el a fődíjat!

A nyeremények:

 1. 200 000 Ft összértékű könyvcsomag a nyertesnek, és 2 000 000 Ft értékű könyvcsomag az általa megjelölt általános vagy középiskolának.
 2. 100 000 Ft összértékű könyvcsomag a nyertesnek, és 1 000 000 Ft értékű könyvcsomag az általa megjelölt általános vagy középiskolának.
 3. 50 000 Ft összértékű könyvcsomag a nyertesnek, és 500 000 Ft értékű könyvcsomag az általa megjelölt általános vagy középiskolának.
 4. 50 000 Ft összértékű könyvcsomag a nyertesnek, és 500 000 Ft értékű könyvcsomag az általa megjelölt általános vagy középiskolának.
 5. 25 000 Ft összértékű könyvcsomag a nyertesnek, és 275 000 Ft értékű könyvcsomag az általa megjelölt általános vagy középiskolának.
 6. 25 000 Ft összértékű könyvcsomag a nyertesnek, és 275 000 Ft értékű könyvcsomag az általa megjelölt általános vagy középiskolának

A részletes szabályzat lent olvasható:

Promóciós nyereményjáték szabályzat

 

A Promóciós nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Bookangel Kft. által Aranybagoly márkanév alatt (a továbbiakban: Aranybagoly) által szervezett promóciós nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék).

 

1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden Internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy

lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos). A játékban való részvétel feltétele, hogy az www.aranybagoly.hu

webáruházban lévő termékekből vásároljon (továbbiakban: Webáruház), a vásárlás során regisztrált fiókjával belépjen vagy az e-mail elérhetőségét megadja, valamint a vásárlást igazoló számlát, nyugtát (továbbiakban: Blokk) a nyeremény átvételéig megőrizze, és bemutassa. A Játékban való részvétellel a Játékos hozzájárul, hogy a Bookangel Kft. a regisztráció során megadott adatait a 9. pontban meghatározottaknak megfelelően kezelje.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre,

valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes

cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti

jogot gyakorló szülő.)

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

• a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói;

• egyéb, a lebonyolításban esetlegesen közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói.

 

2. A Játék menete

FONTOS! Kérjük a vásárlást igazoló blokkot/számlát megőrizni, mert azt a nyeremény átvételénél be kell mutatni!

A www.aranybagoly.hu oldalon lévő termékekből vásárlás előtt vagy vásárláskor lehetőség van név, e-mail cím és telefonszám megadásával regisztrálni a www.aranybagoly.hu oldalon.

Minden játékos részt vesz a nyereményjátékban, aki ezen oldalon szereplő termékekből vásárol 2021.12.01 és 2022.01.31 közötti időszakban és megadja email címét, telefon számát vásárlás- vagy előzetes regisztráció során: www.aranybagoly.hu.

Amennyiben a vásárlás előtt az Aranybagoly webáruház regisztrációja során nem adta meg a nevét, e-mail címét és telefonszámát a játékos, akkor azt a vásárlás közben is meg tudja tenni.

Azzal, hogy vásárló regisztrált vagy megadta szükséges adatait (név, email cím, telefonszám) és az adott időszak alatt vásárolt azzal jelentkezik a játékra és elfogadja a játékszabályzatot.

A sorsolást követően a nyerteseket a Bookangel Kft. értesíti, és gondoskodik a nyeremények átadásáról.

 

Sorsolásos játék menete:

1. lépés
Regisztrációval/szükséges adatai megadásával jelentkezik a sorsolásos játékra és az adott időszak alatt vásárol azzal elfogadja a játékszabályzatot.

A regisztrációval/szükséges adatok megadásával a Játékos visszavonhatatlanul kijelenti és elismeri, hogy a Játékszabályzatot teljes körűen megismerte, és azt magára nézve feltétel nélkül elfogadja.

2. lépés

A nyereménysorsoláson a bizonylat sorszámok vesznek részt.

3. lépés

A sorsolás nem nyilvános, közjegyző jelenlétében történik. A nyertesek sorsolásának időpontja: 2022. február 18. 11:00 óra.

A nyertesek sorsolása a nyeremények sorrendjében történik. A nyeremények sorrendjét a Játékszabályzat 6.

pontja tartalmazza. Minden nyereményhez 3 tartaléknyertes kerül kisorsolásra. A tartaléknyertesek kihúzásuk

sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, de csak abban az esetben, ha a nyertes, vagy a sorrendben

előttük levő tartaléknyertes a jelen szabályzat 1. pontjában leírtaknak nem felel meg, vagy a nyertes értesítése

után a rendelkezésre álló határidőn belül nem jelentkezik a nyereményért.

Amennyiben egy személy a játék időtartama alatt többször vásárolt, abban az esetben több bizonylattal vesz részt a játékban.

Nyertesnek írásban nyilatkoznia kell, hogy mely általa megjelölt általános vagy középiskolának ajánlja fel a megnyert könyvcsomagot.

 

3. A Játék időtartama

A Játék időtartama: 2021. december 1 – 2022. január 31. között

A vásárlás/adatok megadásának határideje: 2022. január 31. 23 óra 59 perc

A sorsolás időpontja: 2022. február 18., 11:00 óra

 

4. Jelentkezés a Játékra

A Játékra a promóciós nyereményjáték szabályzat 2. pontjában leírtak szerint tud részt venni.

 

5. Nyeremény

A nyertesek könyvcsomagot nyernek, valamint annak a jogát, hogy megnevezzenek egy Magyarország területén működő általános vagy középiskolát, melynek iskolai könyvtára számára a nyeremények leírásában részletezett könyvcsomagot adományozza az Aranybagoly. Az adományozáshoz egyéb szervezetek bevonásának jogát fenntartja. Minden nyertes egy ilyen oktatási intézményt nevezhet meg, mely oktatási intézmény számára az adott nyertes nyereményéhez tartozó könyvcsomagot juttatjuk el.

Az Aranybagoly fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a nyertes nem kíván megnevezni az adományozásra oktatási intézményt vagy a megnevezett oktatási intézmény az adományt nem fogadja el, vagy az adományozás egyéb, igazolható módon meghiúsul, akkor maga jelölje ki az oktatási intézményt, az általa ismert, rászoruló intézmények közül.

 

A nyeremények részletes leírását az 1 sz. melléklet tartalmazza. A hirdetésekben látható képek csak a

nyeremények illusztrációi!

A nyeremények másra át nem ruházhatók és pénzre át nem válthatók.

A Bookangel Kft. vállalja, hogy nyeremény utáni esetleges Szja kötelezettséget megfizeti, de egyéb esetlegesen felmerülő költségek a Játékost terhelik (pl. a nyeremény átvételekor az utazási költség).

 

6. Sorsolás

A sorsolás időpontja: 2022. február 18., 11:00 óra

A nyertesek sorsolása a nyeremények sorrendjében történik. Minden nyereményhez 3 tartaléknyertes kerül

kisorsolásra. A tartaléknyertesek a kihúzásuk sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, de csak abban az

esetben, ha a nyertes, vagy a sorrendben előttük lévő tartaléknyertes a jelen szabályzat 1. pontjában leírtaknak

nem felel meg, vagy a nyertes értesítése után a rendelkezésre álló határidőn belül nem jelentkezik a

nyereményért.

 

7. Nyertesek értesítése, nyeremények átadása

A nyerteseket minden esetben e-mailben értesítjük, a vásárlás során megadott, az Aranybagoly által tárolt címen, a nyertesek nevét az aranybagoly.hu weboldalon közzétesszük. Ha az e-mail útján tett értesítésre a nyertes 5 munkanap elteltével nem válaszol, az értesítést az Aranybagoly megismétli e-mail útján, és a regisztrációnál/adatok megadásánál megadott telefonszámon. Ha a nyertes a megismételt értesítésre sem válaszol 5 munkanapon belül, az Aranybagoly az értesítést sikertelennek tekinti.

Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül nem jelentkezik, akkor a tartaléknyertesek kerülnek kiértesítésre a

sorsolásuk sorrendjének megfelelően.

A nyeremények átadása személyesen történik a nyertessel (tartalék nyertessel) folytatott telefonos egyeztetés alapján.

Az adományozandó intézmény megnevezése az átadás során a nyertes írásbeli nyilatkozata (jegyzőkönyv) felvételével történik.

 

8. Adatkezelés

A Játékosok a sorsolásos játékban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott adataik

az Aranybagoly, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat az Aranybagoly minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül marketing célokra használja, termékeivel és szolgáltatásaival közvetlenül a felhasználót megkeresse abból a célból, hogy a felhasználó igényeit – azok magasabb szintű kielégítése érdekében – felmérhesse. Az Aranybagoly az így kezelt adatokat harmadik fél részére nem adhatja át, és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

Amennyiben a Játékos adatai jövőbeli felhasználáshoz mégsem kíván hozzájárulni, nevének, e-mail címének

megadásával írásban postai úton, vagy elektronikus levélben kérheti adatai törlését az Aranybagolytól, a nyertesek kötelező adatkezelésén túlmenően.

Az Aranybagoly a személyes adatokat az Adatvédelmi törvény rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a Játékosoktól kapott felhatalmazások keretei között.

Az Aranybagoly adatkezelési szabályzatának elérhetősége: https://aranybagoly.hu/adatvedelmi-nyilatkozat

9. Felelősségkizárás

Az adatok hiányosságáért, téves adatközlésért (névelírás, rossz email cím, stb.) az Aranybagoly nem vállal felelősséget.

A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok

helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) az Aranybagolynak nem áll módjában ellenőrizni.

Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden jogi és anyagi következmény kizárólag a Játékosokat terheli.

Az Aranybagoly nem vállal felelősséget a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat megszakadása, vagy bármely más, az Aranybagolynak fel nem róható technikai hiba, akadály miatt, ha a regisztráció/szükséges adat megadás késedelmet szenved, vagy nem valósul meg.

Az Aranybagoly fenntartja a játékszabály, és a nyeremények megváltoztatásának jogát. Az Aranybagoly kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.

Az Aranybagoly a nyeremények hibáiért nem vállalja a felelősséget, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

Az Aranybagoly kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

 

10. Egyéb

A Játékos a Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot és feltétel nélküli

beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét, valamint a nyereményátadásról esetlegesen készített fénykép esetén a fényképét a Aranybagoly az aranybagoly.hu weboldalán, facebook oldalán nyilvánosságra hozza. A Játékos szavatolja, hogy amennyiben a fényképen a Játékoson kívül más is szerepel, vagy a fénykép közzététele egyéb okból harmadik fél hozzájárulásához kötött, rendelkezik-e a személyek közzétételhez való hozzájárulásával. A Játékos kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.

A nyereményjáték változtatásának jogát fenntartjuk.

Szeged, 2021.12.01.

Bookangel Kft.

 1. sz. melléklet

Nyeremények leírása

 1. nyeremény: 200 000 Ft összértékű könyvcsomag a nyertesnek, és 2 000 000 Ft értékű könyvcsomag az általa megjelölt általános vagy középiskolának.
 2. nyeremény: 100 000 Ft összértékű könyvcsomag a nyertesnek, és 1 000 000 Ft értékű könyvcsomag az általa megjelölt általános vagy középiskolának.
 3. nyeremény: 50 000 Ft összértékű könyvcsomag a nyertesnek, és 500 000 Ft értékű könyvcsomag az általa megjelölt általános vagy középiskolának.
 4. nyeremény: 50 000 Ft összértékű könyvcsomag a nyertesnek, és 500 000 Ft értékű könyvcsomag az általa megjelölt általános vagy középiskolának.
 5. nyeremény: 25 000 Ft összértékű könyvcsomag a nyertesnek, és 275 000 Ft értékű könyvcsomag az általa megjelölt általános vagy középiskolának.
 6. nyeremény: 25 000 Ft összértékű könyvcsomag a nyertesnek, és 275 000 Ft értékű könyvcsomag az általa megjelölt általános vagy középiskolának

Az összérték a könyvek kedvezmények nélküli javasolt fogyasztói árán, borítóárán számolandó. A könyvcsomag összeállításának jogát az Aranybagoly fenntartja.